.

1. Xưng hô : AD hoặc chị

2. Thông tin tất cả bảo mật

3. Không kết bạn giao lưu với KTV & không để cảm xúc vô

 

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng