GÕ BÀN PHÍM PHẦN 2

 

 

 

 

LUYỆN   Q-> P

 

🍀 Thuoc long: 5p  doc sai thi cho 5p hoc lai r tra bai tiep. lap lai den khi thuoc lòng.

 

tay trái::   Q W  E   R   T

tay phải:    Y  U   I    O   P 

🍀thao tac tren ban tay (mở mắt)

Để 2 bàn tay trước mặt 

 

lập lại câu:

tay trái::   Q W  E   R   T

tay phải:    Y  U   I    O   P

 

khi đọc chữ Q ngón út nhịp xuống

 

Tương tự: 

 

Q  -> ngón út trái

W   -> ngón áp út trái

E -> ngón giữa trái

R  -> ngón trỏ trái

T  -> ngón trỏ trái

Y  -> ngón trỏ phải

U   -> ngón trỏ phải

I    -> ngón giữa phải

O  -> ngón áp ÚT phải

P   -> ngón út


 

sai thì đọc lại từ đầu  

🍀tthao tac tren ban tay (nhắm mắt)

Để 2 bàn tay trước mặt 

lập lại câu:

tay trái:    Q  W  E   R   T

tay phải :   Y  U   I    O   P


 

sai thì đọc lại từ đầu  

🍀 để tay:

Ngón trỏ 2 tay nằm ở chữ F & chữ J


 

TẬP GÕ TAY TRÁI

 

Khi luyện gõ từ phím Q đến P cần lưu ý những điều sau:

Bàn tay vẫn để đúng vị trí trung tâm F & J 

Khi di chuyển bấm phím thì di chuyển ngón cần di chuyển & sau khi bấm sẽ quay lại để tay đúng vụ trí. 

Giống như khi chúng ta ở cấp 1  được học tập thể dục ở trường tập sẽ có các bước nghĩ nghiêm, bước chân lên rồi sẽ thu chân về ở trạng thái ban đầu.

Gõ phím cũng vậy , ví dụ ngón tay út là ở chữ A khi gõ chữ Q thì sẽ đưa ngón tay út lên gõ chữ Q, sau khi gõ chữ Q thì thu ngón tay út về chữ A như trạng thái ban đầu.

 

 

 

 

 

 

QQQWWWQWQWEEEQWEWEQWEEWQEWQQWERRRRQ

RQQRRWERQWERQWWERQWERQWERQWERQWERREE

WQQRQRWWEEERQRQRQWWEEQWEERQWERQWERTTT

TRTRTRTRTQWERTRTRTQWERTQWETREWTRTRTREEEQ

QQQWWWEEERRTRERERERERTRTRTRTRTRTQWERTQQ

TQTQTQTQTQTRRRTTTQWEEWQRTREWWQQWERTQWE

RTQWERTQWERTQWQWQWQWERTTTQWERTTREWQQW

TWRWEWQWWWEWRWTWTTWRWRWRWRWRWEWEWEW

EWEWEWEWEWEWEWWWQWQWQWQWERTWQQWQEQR

QTQTQRQEQWQQQQQRQTEEEEEEEQEQEQEQEQEQEQE

QEWEQEQEWEWEWEEERERETETERERETETETETERRRR

RRQRQRWRWRERERRRTRTTRERERWRWRWRQRQQRQR

QRQQWERTREWQQWERQWERQWERREWWQQRQTTTTR

TRTRTRTETETETETETETETETETETETWTWTWTWTWTWT

WTWTWTWTQTQTQTQTQQWTWTETETETQWERTQWERTT

TREWQQWWWERTWTWERTQWRTTTTTTRRREEEERERER

ERERTRTRTRTRTRTQWERTTTRTRQWQWWQWERQWERQ

WERQWERRRRQWERQQWWWEEERQWERQWERQWERQ

WERQWRWWWEEEERRRTTTTTQWERTQWEERTRQWRTR

TRTRTRTRRRRTTWWWWWWQWERRQWEERTRT

 


 

nếu bấm còn sai thì đọc lại từ đầu cho bạn từ đầu.

 

Tập gõ tay phải:

UUUUUUIIIIOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOOOUUUUUIIIOOO

UUYUYUYUYIUYUYIUIIUIYUYUYUYUUIIOUIOIUYUYUIUIUIUI

UIOOIOIIIUOIOUIUOUOUOUOOOIIIUUUOIUIOUUUIIIOOOIO

OPPPPPOOOIIIUUYYYUWUIOOOOOOOOOOPPPPPYYYUY

UYUYUIIIOOOPPPOIIIIIOOIUYUYUUYUYUYUYIIOOPPPUYU

YUYUYIIIOOOPPPUUUUYUYUYUIUIUIUOUOUOUOUOIIUUU

OOOOUIUIUYUIIIUYUIYUIIIYUYUYUUIIIUIUIUIUIUIUIUIUOUO

UOUOUOUOPPUIIUUUYUYUYYUIIOUPPPPOOOOIIIIIUUUUU

UUPOIUUUUIOPOIUUIOPPOUUPOYUYUYYYYYUYUYUYIYYI

YIYIYIYOYOYOYOYYPPPPYPYPYPYPYPYPYPYPYPUYUYU

YUYUYUUUUUIUIUIUIUIUIUIUIUIUOUOUOUOUOUPUPUPUP

UPUPUPUPUPUPIYIYIYIYIYIYIYIUIUIUIIIIIOIOIOIIIIIIOOIOIOI

OIOIOIOIOUPIPIPIPIPUIOOPPOIUUOIPIUIOOPPOIUIOYOOY

OOIOOOUOOYOOYYYYOYOYOYOUOUOUOIOIOIOIOIOIOII

OIOPPPOPPPIOPPPUIUIYUYUUYUYUYUYUYUIUIUIUIUOUO

OOUOUOUOUOUPPUUIIIOOOUUUUIIUIYYYYYYUIOPYUIIOY

UYUYUIIOYUYUYYYUUUIIIOOOYUIIOYYYUUUIIIOOOYUIIO

 


 

nếu bấm còn sai thì đọc lại từ đầu cho bạn từ đầu.


 

gõ hai tay:

 

QWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQ

WERTYUIOOPPPOIUYPPPOOOIUYPOIUYTREWQRURUURU

RURQQRQUQRQRUIOPQWERTYUIOOPQWWEERRTTYYUU

IIOOPPWRUUUUUUUQWERUITYUIOTYUIOOUYTYUIWERYU

IQWEYUIORRRRRRUUUUUURRRRRRUUUUUURURURURU

RURUOQOQOQOQIWIWIWIEEEEEUUUQWERTYUIOPQWER

TYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOOPPPOIU

YPPPOOOIUYPOIUYTREWQRURUURURURQQRQUQRQRUI

OPQWERTYUIOOPQWWEERRTTYYUUIIOOPPWRUUUUUU

UQWERUITYUIOTYUIOOUYTYUIWERYUIQWEYUIORRRRRR

UUUUUURRRRRRUUUUUURURURURURURUOQOQOQOQI

WIWIWIEEEEEUUUQWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUI

OPQWERTYUIOPQWERTYUIOOPPPOIUYPPPOOOIUYPOIU

YTREWQRURUURURURQQRQUQRQRUIOPQWERTYUIOOP

QWWEERRTTYYUUIIOOPPWRUUUUUUUQWERUITYUIOTY

UIOOUYTYUIWERYUIQWEYUIORRRRRRUUUUUURRRRRR

UUUUUURURURURURURUOQOQOQOQIWIWIWIEEEEEUU

UQWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOP

QWERTYUIOOPPPOIUYPPPOOOIUYPOIUYTREWQRURUU

RURURQQRQUQRQRUIOPQWERTYUIOOPQWWEERRTTYY

UUIIOOPPWRUUUUUUUQWERUITYUIOTYUIOOUYTYUIWE

RYUIQWEYUIORRRRRRUUUUUURRRRRRUUUUUURURUR

URURURUOQOQOQOQIWIWIWIEEEEEUUU


 

nếu bấm còn sai thì đọc lại từ đầu cho bạn từ đầu.

 

 

KẾT HỢP A ->; & Q-> P

 

Nhắm mắt:

AQAQAQSWSWSWDEDEDEFRFRFRGTGTG;P;P;PAAALLLQ

QQPPPSSSKKKWWWOOODDDEEEKKKIIIFFFRRRJJJUUUG

GGTTTHHHYYY

 

 

AWDRGYJILP;OKUHTFDESWAQSDRFGYHJIKLPWGDJDIET

SFSJDKOPEJDYWRDGSHFJKLP;;;LLLAQWEEYRIPFFFRRRJ

JJUUUFJFJRURUJFJFRRUUJFJFJFJRURURULALALAPQPQ

FJRUKKDDKDKIEIEIEIFRJUAQLP;KGDRIWKDHDTTYUHSGR

RWOSKDHGTWOQP;;ADQHDKPWYERPPPDHWHYTEEWIO

SJDGDFAQIOKHSDWRYPKGSFEWTQWYWUIEIEJEHGSJAK

QWERLKJHGASDFGPOIUYTRFDGHFFJJFFJJRRUURURUR

URUJFJFJFJQPQPQPA;A;A;KSKSKSKAA;;;AWDRGYJILP;OK

UHTFDESWAQSDRFGYHJIKLPWGDJDIETSFSJDKOPEJDY

WRDGSHFJKLP;;;LLLAQWEEYRIPFFFRRRJJJUUUFJFJRUR

UJFJFRRUUJFJFJFJRURURULALALAPQPQFJRUKKDDKDKI

EIEIEIFRJUAQLP;KGDRIWKDHDTTYUHSGRRWOSKDHGTW

OQP;;ADQHDKPWYERPPPDHWHYTEEWIOSJDGDFAQIOKH

SDWRYPKGSFEWTQWYWUIEIEJEHGSJAKQWERLKJHGAS

DFGPOIUYTRFDGHFFJJFFJJRRUURURURURUJFJFJFJQP

QPQPA;A;A;KSKSKSKAA;;;AWDRGYJILP;OKUHTFDESWAQS

DRFGYHJIKLPWGDJDIETSFSJDKOPEJDYWRDGSHFJKLP;;;

LLLAQWEEYRIPFFFRRRJJJUUUFJFJRURUJFJFRRUUJFJFJ

FJRURURULALALAPQPQFJRUKKDDKDKIEIEIEIFRJUAQLP;

KGDRIWKDHDTTYUHSGRRWOSKDHGTWOQP;;ADQHDKP

WYERPPPDHWHYTEEWIOSJDGDFAQIOKHSDWRYPKGSFE

WTQWYWUIEIEJEHGSJAKQWERLKJHGASDFGPOIUYTRFD

GHFFJJFFJJRRUURURURURUJFJFJFJQPQPQPA;A;A;KSKS

KSKAA;;;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng