ENGLISH

1. You want to book massage at home and hotel right?

         Bạn muốn đặt massage tại nhà và khách sạn đúng không?

2. Please give me your address

       Vui lòng cho tôi xin địa chỉ của bạn

3. Please give me your room number

      Vui lòng cho tôi xin số phòng của bạn

4. Please give me your phone number

       Vui lòng cho  tôi xin số điện thoại

5. Please give me your address and phone number

         Vui lòng cho tôi địa chỉ và số điện thoại của bạn

6. Can you send me your address in SMS?

Bạn có thể gửi cho tôi địa chỉ của bạn ở tin nhắn SMS không?

7.  Please give me your address and room number

Cho tôi xin địa chỉ và số phòng của bạn

 

----------------------

8. You want to choose the right employee picture?

Bạn muốn chọn hình nhân viên đúng không?

9. Can this phone number see SMS messages? Can I send you the employee picture link in SMS?

Số điện thoại này có thể xem được tin nhắn SMS không? Tôi có thể gửi link hình nhân viên cho bạn ở tin nhắn SMS chứ?

10.Do you use whatsapp or facebook or kakao talk app?

Bạn có sử dụng ứng dụng WhatsApp hoặc facebook hoặc kakao talk không?

11. Our Facebook name is : AD MASSAGE

Facebook của tôi là: AD MASSAGE

12. Our kakao talk ID is : ADMASSAGE

ID kakao talk của chúng tôi là : AD MASSAGE

13. My WhatsApp is this hotline number

WhatsApp của tôi là số hotline này

14. Your WhatsApp is this phone number right?

WhatsApp của bạn là số điện thoại này phải không?

15. Do you use WhatsApp?

Bạn có dùng WhatsApp không?

 

----------------------

 

RANDOM STAFF

60 minutes massage:370,000 VND

75 minutes massage: 390,000 VND

90 minutes massage: 400,000 VND

120 minutes massage: 500,000 VND

Tipping + transportation fee included (please pay only the ticket price)

 

 

STAFF SELECTING

60 minutes massage: 470,000 VND

75 minutes massage:  490,000 VND

90 minutes massage:  500,000 VND

120 minutes massage:  600,000 VND

Tipping + transportation fee included (please pay only the ticket price)

 

----------------------

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng