BẢNG ĐỒ ĐÀ LẠT

Ghi chú: Từng tên quận, xã , phường....  ứng với số ký hiệu trong bản đồ, vd: số 1 trong bản đồ có nghĩa là Phường 1

1.Phường 1

2. Phường 2

3.Phường 3

4. Phường 4

5. Phường 5

6. Phường 6

7. Phường 7

8. Phường 8

9. Phường 9

10. Phường 10

11. Phường 11

12. Phường 12

13. Xã Tà Nung

14. Xã Trạm Hành

15. Xã Xuân Thọ

16. Xã Xuân Trường

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng